Agoria heeft een nieuwe website! Vanaf nu vormen agoria.be en Agoria Online een uniek platform: alle info en nieuws vind je nu terug op www.agoria.be

Bibliotheek technische regelgeving

Om producten in de EU op de markt te mogen brengen, moeten ze aan bepaalde technische voorschriften voldoen. Er bestaan twee wetgevende kaders waarbinnen deze regelgeving wordt gevormd en bijgestuurd:

  • het ‘nieuwe wetgevende kader’ waar zelfcertificatie centraal staat met geharmoniseerde normen voor de technische specificaties en de gekende ‘CE’ markering, en
  • ‘typegoedkeuring’ waarvoor altijd certificatie door een derde partij is vereist.

In beide gevallen is markttoezicht cruciaal om de conformiteit en de goede werking van de interne markt te garanderen.

Bij Agoria hebben we de technische regelgeving onderverdeeld in vier thema’s: safety and compatibility, energie-efficiëntie, milieu en transport. Voor elk thema wordt de geldende technische regelgeving door een expert van Agoria gevolgd.

Safety and compatibility

ATEX CPR EMC GAD
BRANDVEILIGHEID LIFTS GPSD LVD
Machines Sociale wetgeving PED RED
SPVD Food Contact

Energie-efficiëntie

Energielabel EPBD Ecodesign EU Ecolabel

Milieu

Off-road emissions KB Emissies F-gases Outdoor noise
RoHS


Transport

ADR ATP Europese regelgeving Homologatie
Landbouwvoertuigen NRMM/PVB TIR Uitzonderlijk vervoer
UNECE regulations Wegcode Wegvoertuigen
 
Formulieren Instructienota's Omzendbrieven Procedures
DIV Flash Info

 


Safety and compatibility

Voor bijna alle producten die tegenwoordig geproduceerd worden zijn er Europese en nationale regels opgesteld om gebruikers en omstanders te beschermen. De wetgeving op dit gebied kan eisen stellen aan producten voordat ze op de Europese markt gebracht mogen worden, eisen aan welke producten in welke situaties gebruikt mogen worden of onder welke voorwaarden bepaalde personen mogen opereren.

Energie-efficiëntie

Een verbetering van de energie-efficiëntie is een belangrijk onderdeel van de Europa 2020 strategie van de Europese Unie. Zo is het doel om het energieverbruik in Europa in 2020 met 20% te verminderen. Als gevolg hiervan zijn er verschillende wetgevende initiatieven die de energie-efficiëntie van producten en gebouwen dienen te verhogen.

Milieu

Met milieu wordt bedoeld de leefomgeving of leefomgeving van de mens, het gedeelte van de fysieke omgeving (levende en niet levende natuur en dus inbegrepen bodem, water, lucht, omstanders) waarin het menselijk leven en het menselijk bestaan mogelijk is en plaatsvindt. Verschillende factoren hebben een invloed op het milieu. Uitstoot van gevaarlijke stoffen door motoren, lawaai van machines en het gebruik van gevaarlijke stoffen in apparatuur zijn enkele voorbeelden. Om het milieu te beschermen is er wetgeving opgesteld om deze effecten te verminderen. Deze producteisen zijn vaak in heel Europa hetzelfde.

Transport

Om het transport van goederen, werktuigen en mensen veilig te laten lopen is er een verscheidenheid aan regels voor auto’s, vrachtwagens, tractoren, enz. De certificatie voor het op de markt brengen van deze producten gebeurt door middel van ‘typegoedkeuring’ door technische diensten.

 

 

Voorbehoud

De uitgever doet al het mogelijke om de informatie in deze databank zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden, maar kan niet garanderen dat de verstrekte informatie geen enkele tekortkoming vertoont. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van eventuele foutieve informatie in de databank. Voor wetten, regels en regulering is enkel de tekst gepubliceerd door de oorspronkelijke uitgever, zoals het Belgisch Staatsblad of het Europees Publicatieblad, rechtsgeldig.